Doprava zdarma na objednávky od 1200 Kč!

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní https://maryzeet.cz. Správce osobních údajů:

Mary Zeet s.r.o

IČO: 06914268. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 105077. Adresa pro doručování: Náměstí Svobody 71, Modřice 66442, telefonní číslo: 605 373 683, kontaktní email: info@maryzeet.cz, číslo účtu: 2101405903/2010
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Jde zejména o identifikační údaje (např. jméno a příjmení, přihlašovací jméno do uživatelského účtu) a kontaktní údaje (např. adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa).
Společnost Mary Zeet při nakládání s osobními údaji postupuje v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje poskytuje zákazník při vyplnění objednávky nebo v rámci kontaktního formuláře, případně při zřízení uživatelského účtu.
Osobní údaje je možné bez výslovného souhlasu zákazníka zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží, a za účelem ochrany našich právních nároků. Dále také za účelem splnění zákonem stanovených povinností, například evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod. Osobní údaje získané při založení uživatelského účtu je možné bez výslovného souhlasu uživatele zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
E-mailovou adresu je možné bez výslovného souhlasu využít na základě oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží obdobného tomu, které jste si od nás objednali. Zasílání tohoto obchodních sdělení je možné kdykoliv odmítnout.
Použít osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, je možné jen na základě získání souhlasu. Při získání souhlasu (potvrzení na webovém rozhraní) je možné osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu. Případně za jinými účely, ke kterým byl získán souhlas.
U jedinců mladších 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o věku.
Osobní údaje získané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace je možné využít jen po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností. S výslovným souhlasem se zpracováním osobních údajů budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu, telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle či v případě obchodních sdělení způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
Pokud zpracováváme osobní údaje, má zákazník právo na poskytnutí informací o účelu zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny.
Právo na vymazání osobních údajů má zákazník, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, byl odvolán souhlas se zpracováním či osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.
Společnost Mary Zeet je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. Osobní údaje dále zpracovává Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 26087961. Případně je možné pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně zpracovává osobní údaje, je možné zjistit na základě dotazu. V rozsahu, který je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, máme právo osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Soubory Cookies 🍪

Jedná se o textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Cookies webového rozhraní https://maryzeet.cz neshromažďují osobní údaje, pouze umožňují správné fungování webového rozhraní.
Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají v zařízení použitém k návštěvě webového rozhraní, dokud nejsou smazány.