Doprava zdarma na objednávky od 1200 Kč!

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Mary Zeet na webovém rozhraní https://maryzeet.cz a upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost: Mary Zeet s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IČO: 06914268 DIČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 105077. Adresa pro doručování: Telefonní číslo: 605 373 683 Kontaktní email: info@maryzeet.cz Číslo účtu: 2101405903/2010 jako Prodávající. Prodávající je k prodeji zboží oprávněn na základě živnostenského oprávnění a registrace u Puncovního úřadu České republiky (http://www.puncovniurad.cz/cz/). Případné stížnosti prodávající vyřizuje přímo prostřednictvím kontaktního emailu či telefonního čísla. Dále se Kupující může také obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. A na straně druhé Kupující. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. V takovém případě se jedná o spotřebitelskou smlouvu. Podnikatelem je ta osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. V takovém případě se nejedná o spotřebitelskou smlouvu a nevztahuje se na ni ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. Přístup a používání webových stránek https://maryzeet.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost Mary Zeet nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky. Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

Kupní smlouva

Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi Prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat Kupujícímu předmět koupě, a Kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Návrh k uzavření smlouvy vzniká vytvořením objednávky na webu https://maryzeet.cz, s tím, že samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři. Závazná objednávka vzniká odesláním objednávky a údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich případné změně nás, prosím, bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v kapitole 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající si dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vyhrazuje právo vyloučit přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. O obdržení objednávky bude Kupující informován. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, která byla uvedena v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy Kupující převezme objednané zboží. Dokumenty tvořící smlouvu zasíláme e‑mailem a společně s objednávkou v tištěné podobě. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

Cena a platební podmínky

Webové rozhraní https://maryzeet.cz obsahuje veškeré informace o daném zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas s Prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby: v hotovosti (na dobírku) – při převzetí zboží od smluvního dopravce; bezhotovostně kartou před dodáním zboží; bezhotovostně na náš bankovní účet před dodáním zboží (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky); Více informací o způsobech platby naleznete zde. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme platbu v době splatnosti, vyhrazuje si Prodávající právo odstoupit od smlouvy. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“.

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o: kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na doručovací adresu Prodávajícího spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté zaslat zboží na doručovací adresu Prodávajícího. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Kupující je povinen zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu Prodávajícího. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nemá Prodávající povinnost zboží převzít. Kupující má povinnost zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Ke zboží Prodávající doporučuje přiložit: písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy; kopii faktury či jiného dokladu prokazujícího koupi zboží; číslo účtu, na který vám máme vrátit peníze; kontaktní adresu, telefon a e-mail. Náklady spojené s doručením vráceného zboží na doručovací adresu Prodávajícího hradí Kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen při vracení zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. V případě, že Prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídá Kupující za toto snížení hodnoty zboží. Veškeré přijaté peněžní prostředky za zboží Prodávající vrací běžně do 14 dnů od přijetí odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen prostředky vrátit dříve, než je zboží vráceno či je Kupujícím prokázáno, že bylo zboží odesláno na doručovací adresu Prodávajícího. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu; nebo pokud šperk upravil jiný zlatník, je zničený, opotřebovaný nebo jinak znehodnocený. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit, pokud: neobdržel od Kupujícího smluvenou kupní cenu v době splatnosti, nebo Kupující zboží nepřevzal; zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat apod.) není možné za původních podmínek dodat; plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním. Prodávající je v takovém případě povinen Kupujícího neprodleně informovat. Pokud kupující v takovém případě již uhradil zcela nebo zčásti kupní cenu, má Prodávající povinnost přijaté peněžní prostředky nejpozději do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vrátit, a to bezhotovostně na účet Kupujícího. Jedná se o účet, který Kupující pro tento účel sdělí či ze kterého byla provedena úhrada dané částky.

Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „RŘ“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu https://maryzeet.cz od společnosti: Mary Zeet s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IČO: 06914268 DIČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 105077. Adresa pro doručování: Telefonní číslo: 605 373 683 Kontaktní email: info@maryzeet.cz Číslo účtu: 2101405903/2010 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že: má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; odpovídá jakosti, která byla sjednána mezi Prodávajícím a Kupujícím, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena jiná nebo delší záruční doba. V případě, že je zboží vyměněno či opraveno, neběží na nové zboží, resp. vyměněné součástky, nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Práva kupujícího z vadného plnění

Kupující má právo zejména na: Slevu z kupní ceny – pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Výměna zboží nebo vadné součásti – Kupující může požadovat výměnu zboží nebo jeho součásti, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy. Právo na výměnu zboží nevzniká v případě, kdy je vadná pouze součást (část) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojde Prodávající k závěru, že je vadná pouze součást zboží, má povinnost vyměnit pouze tuto součást zboží. Oprava zboží – v případě kdy je zboží dodáno poškozené a je ho možné opravit, vzniká Kupujícímu právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že Prodávající není schopen zboží opravit, bude Kupujícího neprodleně informovat a ten může zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace. Doplnění chybějícího – pokud Prodávající dodal zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo nekompletní zboží, má Kupující právo na doplnění toho, co bylo dojednáno, avšak chybí. Odstoupení od smlouvy v dané lhůtě a vrácení peněz. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že Kupující vrátí dané zboží v takovém stavu, v jakém jej obdržel.

Postup při reklamaci

Reklamaci má Kupující povinnost uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 1) Kontaktujte nás na e-mail: info@maryzeet.cz, uveďte zejména Vaše jméno, variabilní symbol faktury, datum nákupu a stručný popis vady/problému. 2) Zboží, které je předmětem reklamace nám zašlete na adresu: Náměstí Svobody 71, Modřice 66442. a k zásilce přiložte kopii faktury, případně popis vady, návrh způsobu řešení reklamace, kontaktní adresu, telefon a e-mail. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít. U uznaných reklamací Vám poštovné proplatíme. 3) O reklamaci rozhodne v co možná nejkratší době, většinou do 2 – 3 pracovních dní od obdržení zásilky, ve složitějších případech do 5 pracovních dní. 4) Případnou reklamaci včetně odstranění vady vyřešíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů. O vyřízení vás budeme informovat e-mailem. 5) Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je vrácení zboží ve stavu v jakém ji zákazník obdržel.
Vrácení peněz má právo zákazník požadovat pokud: dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou není možné zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí) se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt více než tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží) zboží není možné řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách) nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit

Práva z vadného plnění není možné požadovat, pokud závadu způsobil nepřiměřeným zacházením zákazník, o vadě zákazník věděl před převzetím věci či uplynula záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku převzetí či věci prodávané za nižší cenu – ve vztahu k vadě, kvůli které byla nižší cena sjednána.
puncovní-úřad